Takuuehdot

1 Takuunantaja

Sähkis.fi / Ebikes.fi (jäljempänä “Sähkis”)
LedRoom Oy (Y-tunnus: 2589129-2)
Antti Lehtonen
Havukkalahdenkatu 35, 70840 Kuopio
Sähköposti antti@ebikes.fi
Puhelin 040 528 1180

2 Takuun soveltamisala ja -alue

2.1. Näitä Sähkis:n yleisiä takuuehtoja (”takuuehdot”) sovelletaan Sähkis:n tarjoamiin pyöriin ja varusteisiin, joita tarjotaan myydään sähkis.fi, ebikes.fi -verkkosivuilla (”verkkosivut”) ja sähkis.fi liikkeessä.

2.2. Takuu on voimassa vain Suomessa.

2.3. Takuunantajalla tarkoitetaan Sähkis:ta takuuehtojen kohdan 1 mukaisesti.

2.4. Ostajalla tarkoitetaan sitä yksityishenkilöä, joka ostaa takuunantajalta pyörän tai varusteen
näiden takuuehtojen mukaisesti.

2.5. Omistajalla tarkoitetaan pyörän tai varusteen ostajaa kohdan 2.4. mukaisesti tai sitä yksityishenkilöä, jolle omistusoikeus pyörään tai varusteeseen on siirretty kaupan, lahjan tai muun vastaavan saannon seurauksena. Omistajalla on velvollisuus todentaa Sähkis:lle omistusoikeus takuun alaiseen pyörään tai varusteeseen. Nämä takuuehdot eivät sovellu pyörän tai varusteen omistajaksi tulevaan elinkeinonharjoittajaan tai muuhun oikeushenkilöön, eikä niitä sovelleta
elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa, ellei Sähkis näin erikseen kirjallisesti hyväksy tai sovi.

3 Takuu ja sen voimassaoloaika

3.1. Sähkis takaa, että sen verkkosivuilla myytävissä pyörissä tai varusteissa ei ole niiden valmistajan omissa takuuehdoissa tarkemmin yksilöityjä valmistus- tai materiaalivirheitä. Näillä takuunalaisilla varusteilla tarkoitetaan vain pyörän sähkömoottoreita, akkuja ja lisävarusteita (”varusteet” tai yksittäin ”varuste”). Valmistajan omat takuuehdot ovat löydettävissä varusteen tai pyörän valmistajan internetsivuilta. Sähkis antaa pyydettäessä näistä ehdoista lisätietoja.

3.2. Sähkis:n näiden takuuehtojen mukaisesti sen verkkosivuilla myytäville varusteille ja pyörille antama takuu kattaa vain valmistus- ja/tai materiaalivirheet, joiden perusteella varusteen tai pyörän valmistajan antama takuu soveltuu. Tämä tarkoittaa, että Sähkis antama takuu ei sovellu, jos varusteen tai pyörän valmistajan takuu ei tule sovellettavaksi esimerkiksi sen takia, että pyörässä tai varusteessa todettu vika ei ole valmistajan näkemyksen mukaan sen antaman takuun soveltamisalaan kuuluva valmistus- tai materiaalivirhe.

3.3. Sähkis:n näiden takuuehtojen mukaisesti sen verkkosivuilla myytäville varusteille ja pyörille antama takuu on voimassa kahden (2) vuoden ajan. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun pyörä tai varuste on toimitettu ostajalle.

3.4. Jos pyörän tai varusteen valmistaja on omissa takuuehdoissaan antanut ko. tuotteelle yli kahden (2) vuoden takuun, noudatetaan tätä pyörän tai varusteen valmistajan antamaa takuuaikaa.

3.5. Jos pyörien tai varusteiden valmistaja on antanut alle kahden (2) vuoden takuun, noudatetaan joka tapauksessa Sähkis:n antamaa kahden (2) vuoden takuuaikaa kohdan 3.3. mukaisesti.

3.6. Sähkis:n takuu määräytyy muun kuin takuuajan osalta pyörän tai varusteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Jos näiden takuuehtojen ja pyörän tai varusteen valmistajan takuuehtojen välillä on ristiriitaa muun kuin takuuajan osalta, noudatetaan pyörän tai varusteen valmistajan takuuehtoja ko. tuotteen takuun osalta. Pyörän tai varusteen valmistajan takuuehdot ovat saatavilla ko. tuotteen käyttöohjeissa, erillisestä takuulomakkeesta ja/tai valmistajan verkkosivuilla.

3.7. Takuun muu sisältö ja sen laajuus käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa 4 (Takuun sisältö ja sen voimassaolon edellytykset). Takuuta koskevat poikkeukset käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa 5 (Poikkeukset takuusta). Kohta 4 Takuun sisältö ja sen voimassaolon edellytykset

4.1. Takuu on tuotekohtainen. Ostajan on viipymättä ja viimeistään kahden (2) viikon kuluessa omistuksen siirrosta ilmoitettava kirjallisesti Sähkis:lle pyörän tai varusteen omistajanvaihdoksesta sekä ko. tuotteen uuden omistajan tiedot. Nämä tiedot tulee toimittaa mainitussa ajassa Sähkis:lle sähköpostitse osoitteeseen antti@ebikes.fi. Jos ostaja ei toimita Sähkis:lle kirjallista ilmoitusta omistajanvaihdoksesta mainitussa ajassa ja muuten informoi uutta omistajaa Sähkis:n yleisistä takuuehdoista, Sähkis:n tässä myöntämä takuu ei siirry ostajalta pyörän tai varusteen uudelle omistajalle.

4.2. Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että takuunalaisen pyörän tai varusteen ostaja/omistaja on noudattanut ko. tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisia huolto- ja käyttöohjeita ja huolehtinut asianmukaisella tavalla sen kunnosta. Takuun voimassaolo edellyttää, että takuunalaisen pyörän tai
varusteen valmistajan takuuehdoissa määritellyt huollot on suoritettu asianmukaisesti ja, että ostajalla/omistajalla on Sähkis:n niin pyytäessä esittää kuitti, lasku tai muu näihin rinnastuva asiakirja suoritetusta/suoritetuista huollosta/huolloista.

4.3. Takuun voimassaolo edellyttää, että takuunalaisen pyörän ensihuolto on tehty. Ensihuollolla tarkoitetaan virallisen pyöräliikkeen tekemää huoltoa, joka on tehtävä silloin, kun pyörällä on ajettu 300 kilometriä tai viimeistään 10–12 viikon kuluessa siitä, kun pyörä on toimitettu ostajalle.

4.4. Takuun voimassaolo edellyttää, että pyörää huolletaan jatkuvasti ja vähintään kerran kalenterivuodessa. Sähkis suosittelee, että pyörää huolletaan kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa, jos pyörä on ostajalla/omistajalla päivittäisessä käytössä.

4.5. Pyörän ensihuolto ja vuosihuolto on tehtävä virallisessa pyöräliikkeessä. Virallisella pyöräliikkeellä tarkoitetaan Sähkis:ta tai sen yhteistyökorjaamoa tai pyörän valmistajan takuuehdoissaan hyväksymää pyöräliikettä. Ostajan/omistajan on säilytettävä ensi- ja vuosihuoltoa koskevat kuitit ja kaikki muut huoltoa koskevat asiakirjat.

4.6. Ostajalla/omistajalla on kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet. Sähkis:n näiden takuuehtojen mukainen takuu pyörille ja varusteille ei rajoita Sähkis:n lakisääteistä virhevastuuta.

5 Poikkeukset takuusta

5.1. Takuun piiriin eivät kuulu käytölle ja kulutukselle altistuvat osat kuten renkaat, ketjut, rattaat, seisontajarrut, jarrut, vaijerit, jarrupalat tai pinnat, ellei kyseessä ole valmistus- ja/tai materiaalivirhe.

5.2. Takuun piiriin eivät kuulu sellaiset viat tai virheet, jotka ovat aiheutuneet yksinomaan ostajan/omistajan syyksi luettavasta syystä. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi käyttö- ja hoitoohjeiden laiminlyönti, pyörän tai tuotteen vääränlainen ja/tai huolimaton käsittely tai tapaturma. Tämä lista ei ole tyhjentävä. Myöskään tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet viat tai puutteet eivät tule korvattavaksi tämän takuun perusteella. Pyörän tai varusteen valmistaja lopullisesti arvioi, onko kyse sellaisesta virheestä tai viasta, joka on tavanomaisesta kulumisesta johtuva tai joka luetaan yksinomaan ostajan/omistajan syyksi.

5.3. Takuun piiriin eivät myöskään kuulu seuraavat esimerkinomaiset tilanteet.

 • Pyörälle ei ole suoritettu ensihuoltoa virallisessa pyöräliikkeessä. Ensihuolto on suoritettava pyörälle viimeistään silloin, kun pyörällä on ajettu 300 kilometriä tai viimeistään 10–12 viikon kuluessa siitä, kun ostaja on vastaanottanut pyörän takuuehtojen kohdan 4.3. mukaisesti. Ostajan/omistajan on kyettävä osoittamaan ensihuolto suoritetuksi kuitilla, laskulla tai muulla näihin rinnastettavalla asiakirjalla.
 • Pyörälle ei ole ensihuollon jälkeen suoritettu virallisen pyöräliikkeen tekemää vuosittaista huoltoa takuuehtojen kohdan 4.4. mukaisesti. Ostajan/omistajan on kyettävä osoittamaan vuosihuolto/vuosihuollot suoritetuksi kuitilla, laskulla tai muulla näihin rinnastettavalla asiakirjalla.
 • Pyörälle tehtyä huoltoa tai korjausta ei ole suoritettu ammattitaitoisesti tai asianmukaisesti.
 • Pyörälle tehdyssä huollossa on käytetty vääriä varaosia tai komponentteja, jotka eivät vastaa pyörän teknisiä vaatimuksia tai pyörään korjauksen tai huollon osana lisätyt varaosat tai komponentit ovat asennettu väärin.
 • Pyörän asiaton ja/tai huolimaton käyttö, joka ei vastaa pyörän käyttötarkoitusta. Tällä
  tarkoitetaan esimerkiksi seuraavia tilanteita:
  • pyörän, pyörän etuosassa olevan korin ja/tai tavaratelineen enimmäispainorajan ylittämistä
  • täyteen lastatun pyörän ajamista jalkakäytävälle ja/tai jalkakäytävältä; tai
  • kolmipyöräisen tavarapyörän (engl. cargobike) ajamista kahdella pyörällä
 • Ostaja/omistaja ei kykene esittämään laskua/kuittia tai muuta asiakirjaa suoritetusta ensi- tai vuosihuollosta.
 • Jos vaurio, virhe tai vika johtuu onnettomuudesta, tapaturmasta tai muusta ulkoisesta tapahtumasta.

5.4. Edellä mainitut tilanteet a.-g. ovat esimerkkitilanteita, eikä niitä koskeva lista ole tyhjentävä.

5.5. Takuun piiriin eivät kuulu myöskään ne vahingot, jotka ovat aiheutuneet pyörille tai varusteille seuraavista syistä:

 • Viallinen säätö tai kiristys ohjaustangossa, satulassa, vaihteissa, renkaissa tai pinnoissa;
 • Liian myöhään tapahtunut osien kuten jarruvaijereiden, jarrupalojen, renkaiden, ketjujen tai rattaiden vaihto; tai
 • Sään vaikutukset maaliin tai kromaukseen.

5.6. Takuun piiriin eivät kuulu sellaiset tavarapyörät (engl. cargobike), joita käytetään vuokrapyörinä tai, joiden käyttö jaetaan useiden käyttäjien kesken (engl. shared bike).


6 Menettely mahdollisessa virhetilanteessa


6.1. Jos ostaja/omistaja havaitsee virheen pyörässä tai sen varusteessa, tulee ostajan/omistajan ilmoittaa virheestä Sähkis:lle viipymättä ja viimeistään kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja/omistaja havaitsi vian tai hänen olisi pitänyt se havaita.

6.2. Ostajan/omistajan tulee toimittaa takuuhakemuksensa Sähkis:lle sähköpostitse osoitteeseen antti@ebikes.fi tai täyttämällä takuulomake Sähkis:n verkkosivuilla.

6.3. Takuuhakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • ostajan/omistajan nimi, ajantasainen kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • kopio ostolaskusta, ostokuitista tai muusta luotettavasta selvityksestä, joka osoittaa
  ostajan ostaneen pyörän tai varusteen, tai kopio omistajanvaihdosta koskevasta ilmoituksesta, joka on toimitettu aiemmin Sähkis:lle;
 • pyörän runkonumero sekä rikkinäisen varusteen sarjanumero;
 • selkeä kuva tai Sähkis:n niin pyytäessä useita selkeitä kuvia pyörästä ja/tai rikkinäisestä varusteesta ja;
 • e. selkeä kirjallinen kuvaus viasta, tapahtuneesta sekä arvio siitä, mikä saattoi aiheuttaa pyörän tai varusteen rikkoutumisen tai vian.


6.4. Ostajan/omistajan antamien tietojen on oltava totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä. Ostaja/omistaja ei saa antaa virheellistä tietoa tapahtuneesta. Jos ostaja/omistaja antaa virheellisiä tai valheellisia tietoja koskien takuunalaista pyörää tai varustetta tai niiden vaurioitumiseen liittyviä tapahtumia, niin ko. tuotetta koskeva takuu ei ole voimassa miltään osin.

6.5. Sähkis tutkii takuuhakemuksen vasta, kun se on saanut kaikki kohdassa 6.3. mainitut tiedot. Sähkis pyrkii vastaamaan ostajan/omistajan takuuhakemukseen mahdollisimman pian ja arkipäivisin viiden (5) vuorokauden kuluessa takuuhakemuksen vastaanottamisesta, mutta aina tämä ei ole mahdollista, koska pyörän/varusteen valmistajan täytyy myös käsitellä takuuhakemus.

6.6. Ostaja/omistaja on velvollinen noudattamaan Sähkis:n antamia ohjeita takuuhakemuksen käsittelyssä.

6.7. Sähkis voi edellyttää, että pyörä tai varuste tuodaan Sähkis:lle tutkittavaksi sen Kuopiossa sijaitsevaan liikkeeseen (osoite: Suvannontie 1, 70780 Kuopio ) ennen takuuhakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

6.8. Jos ostaja/omistaja on estynyt toimittamaan pyörää tai varustetta tutkittavaksi Sähkis:n työpajaan kohdan 6.7. mukaisesti, voi ostaja/omistaja vaihtoehtoisesti lähettää / postittaa pyörän tai varusteen Sähkis:lle tutkittavaksi. Ostaja/omistaja vastaa näistä postituskuluista. Jos pyörä tai varuste kuuluu
takuun piiriin, palauttaa Sähkis postituskulut ostajalle/omistajalle kuittia tai muuta tositetta vastaan. Sähkis toimittaa samalla postitse ostajalle/omistajalle uuden pyörän tai varusteen kustannuksellaan. Jos pyörä tai varuste tai niissä oleva vika/puute ei kuulu takuun piiriin, eikä siinä ole kuluttajansuojalain
tarkoittamaa virhettä, vastaa ostaja/omistaja edellä mainituista postituskuluista.

6.9. Pyörän tai varusteen valmistaja arvioi lopullisesti, kuuluuko takuunalaisessa pyörässä tai varusteessa oleva vika, puute tai virhe sen ja siten myös Sähkis:n tässä antaman takuun piiriin. Pyörän tai varusteen valmistaja siten hyväksyy tai hylkää ostajan/omistajan näiden takuuehtojen mukaisesti tekemän takuuhakemuksen, ja Sähkispyrkii kohdan 6.5 mukaisesti toimittamaan vastauksensa ostajalle/omistajalle mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

6.10. Pyörä tai varuste, joissa on takuuhakemuksen perusteella todettu materiaali- ja/tai valmistusvirhe ensisijaisesti korjataan tai vaihdetaan pyörän tai varusteen valmistajan harkinnan mukaan.

6.11. Jos takuuhakemus on hyväksytty, on ostajan/omistajan toimitettava pyörä tai varuste Sähkis:lle tai Sähkis:n erikseen osoittamaan viralliseen pyöräliikkeeseen. Sähkis vastaa näistä toimituskuluista.

6.12. Jos varustetta ei enää ole saatavilla, tarjoaa Sähkis ostajalle/omistajalle antamansa takuun perusteella alkuperäistä varustetta vastaavan vaihtoehdon.

6.13. Jos takuuhakemus on hyväksytty, Sähkis korjaa tai vaihtaa pyörän tai varusteen omassa liikkeessään veloituksetta. Ostaja/omistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa pyörän tai varusteen korjattavaksi tai vaihdettavaksi toiseen viralliseen pyöräliikkeeseen. Pyörän tai varusteen korjaaminen tai vaihtaminen toisessa virallisessa pyöräliikkeessä edellyttää kuitenkin Sähkis:n etukäteistä kirjallista hyväksyntää. Ostaja/omistaja voi toimittaa pyörän tai varusteen toiseen viralliseen pyöräliikkeeseen vasta kun Sähkis on tämän menettelyn ja korjauskustannuksen hyväksynyt.¨

7 Vastuunrajoitus

Sähkis ei vastaa muusta kuin pyörälle tai varusteelle aiheutuneesta vahingosta takuuehtojen mukaisesti. Sähkis ei missään tilanteessa ole vastuussa ostajalle tai omistajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

8 Sovellettava laki ja riidanratkaisu


8.1. Näihin takuuehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

8.2. Kaikki takuuehtoja koskevat tai niistä aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Sikäli kun osapuolet eivät saavuta molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua neuvotteluteitse, ratkaistaan takuuehtoja koskevat tai niistä aiheutuvat riidat tai erimielisyydet lopullisesti toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

8.3. Tästä riippumatta ostajalla/omistajalla on aina oikeus viedä näiden takuuehtojen soveltamista koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin ratkaisusuosituksia. Sähkis ottaa kantaa tällaisten suositusten noudattamiseen, kun se on jokaisessa yksittäistapauksessa perehtynyt kuluttajariitalautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen ja sen oikeudellisiin perusteisiin.

9 Elinkeinonharjoittajien väliseen pyörien ja varusteiden kauppaan liittyvän takuun erityisehdot

9.1. Tätä kohtaa ei sovelleta kuluttajien Sähkis:lta ostamiin pyöriin tai varusteisiin.

9.2. Sähkis:n erikseen kirjallisesti niin päättäessä, näitä takuuehtoja voidaan soveltaa myös silloin, kun ostajana on kuluttajan sijasta yhteisö tai muu elinkeinonharjoittaja huomioiden kuitenkin seuraavat rajoitukset.

9.3. Yhteisön tai muun elinkeinonharjoittajan Sähkis:lta ostamalle pyörälle tai varusteelle myönnetty takuu on ostajakohtainen. Tämä tarkoittaa, että yhteisön tai muun elinkeinonharjoittajan Sähkis:lta ostaman pyörän tai varusteen takuu ei siirry tältä ostajalta pyörän tai varusteen uudelle omistajalle. Tästä seuraa, että edellä olevat takuun viittaukset omistajaan eivät sovellu yhteisön tai muun elinkeinonharjoittajan Sähkis:lta ostaman pyörän tai varusteen takuuseen.

9.4. Sähkis:n ja yhteisön tai elinkeinonharjoittajan välisiin pyörien ja varusteiden kauppoihin sovelletaan myös tässä myönnetyn takuun osalta muutoin kuluttajansuojalain sijasta kauppalain säädöksiä.

9.5. Yhteisön tai muu elinkeinonharjoittajan Sähkis:lta ostaman pyörän tai varusteen takuuseen ei sovelleta edellä olevaa kohtaa 8.3.

9.6. Muutoin kuin tässä kohdassa 9 nimenomaisesti todetun mukaisesti yhteisön tai muu elinkeinonharjoittajan Sähkis:lta ostaman pyörän tai varusteen takuuseen sovelletaan edellä mainittuja säädöksiä.